Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
March 21, 2017
Баба Веса

Тя е на 85, бивша телефонистка, пенсионирана от 35 години. Срещнахме я на събора по случай Петровден в къщата на Бялото Братство в Айтос. Беше отишла до братската къща на крак (разстояние от поне четири километра, което, тя каза, че е преминала за час и половина), и тръгваше да си отива, когато предложихме да я […]

Read More
March 2, 2017
Behind The Fence (Infiltrating Aytos' Military Past)

The long green fence is one of the clearest memories from my childhood in Aytos. Strewn along the stone-paved “Hadzhi Dimitar” street, it spanned the whole length of one of the biggest streets in this relatively small town. Today, the paving stones have long given way to the more modern asphalt surface, but the fence […]

Read More
February 28, 2017
Зад Оградата (проникване в казармите на Айтос)

Голямата зелена ограда е един от най-ярките спомени от моето детство в Айтос. Простирайки се покрай паветата на „Хаджи Димитър“, тя заемаше почти цялата дължина на една от големите улици на този сравнително малък град. Днес, паветата ги няма, но оградата все още пази тайните на миналото. В онези дни, доколкото можехме да видим през […]

Read More
July 9, 2016
ОУ "Цанко Церковски" - Черноград

Когато се намирам в родният си град, Айтос, обичам да се разхождам до близките села и да разглеждам и опознавам околността. Причините са многобройни и разнообразни - да напусна за малко градската обстановка, да снимам слънчогледовите ниви през лятото или лозята през есента, или, както се случи този път, да се посветя на едно любимо мое […]

Read More
July 8, 2016
Chernograd Primary School

Whenever I am in my hometown of Aytos, I often wander around the local villages and explore the vicinity. The reasons could be different - to get away from the town, to photograph sunflower fields in the summer or vineyards in the fall, or, as was the case this time, to indulge in one of […]

Read More
All Rights Reserved © Manol Manolov 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram