Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
March 21, 2017
Баба Веса

Тя е на 85, бивша телефонистка, пенсионирана от 35 години. Срещнахме я на събора по случай Петровден в къщата на Бялото Братство в Айтос. Беше отишла до братската къща на крак (разстояние от поне четири километра, което, тя каза, че е преминала за час и половина), и тръгваше да си отива, когато предложихме да я […]

Read More
March 2, 2017
Behind The Fence (Infiltrating Aytos' Military Past)

The long green fence is one of the clearest memories from my childhood in Aytos. Strewn along the stone-paved “Hadzhi Dimitar” street, it spanned the whole length of one of the biggest streets in this relatively small town. Today, the paving stones have long given way to the more modern asphalt surface, but the fence […]

Read More
February 28, 2017
Зад Оградата (проникване в казармите на Айтос)

Голямата зелена ограда е един от най-ярките спомени от моето детство в Айтос. Простирайки се покрай паветата на „Хаджи Димитър“, тя заемаше почти цялата дължина на една от големите улици на този сравнително малък град. Днес, паветата ги няма, но оградата все още пази тайните на миналото. В онези дни, доколкото можехме да видим през […]

Read More
September 30, 2016
The Ghosts of Arkutino

The drive along the coast down Route 99 was as uneventful as always. It was the end of July, and hordes of tourists, foreign and domestic, were still swarming the lanes of the divided highway, drawn to the allure of the Black Sea. I had driven down this same road many times before, passing through […]

Read More
September 30, 2016
Призраците на Аркутино

Пътуването по Републикански път II-99 не бе нищо извънредно. Беше края на месец юли, и вълните от туристи, чуждестранни и наши, все още заливаха лентите на трасето, привлечени от прелестите на родното море. Този маршрут, следващ очертанието на морският бряг, ми е добре познат. Не веднъж съм карал по него, надолу край водата, към някоя от многобройните дестинации […]

Read More
August 10, 2016
Гибелта на Сливенските Минерални Бани

Това няма да е дълъг разказ, летопис или нещо подобно. Просто искам да споделя състоянието и съдбата на един ценен български обект и натурален ресурс, истински дар от Бог и природата. На път за село Злати войвода от Сливен, отивайки на посещение при роднини, решихме да се отбием до сливенските минерални бани, които са на […]

Read More
August 10, 2016
The Sad Fate Of Sliven's Mineral Springs

I'll try not to make this too long. I simply want to share the fate of a very valuable Bulgarian site and natural resource, a true gift from God and nature. On the way from Sliven to the village of Zlati Voyvoda, where we were going to visit relatives, we decided to stop and check […]

Read More
July 9, 2016
ОУ "Цанко Церковски" - Черноград

Когато се намирам в родният си град, Айтос, обичам да се разхождам до близките села и да разглеждам и опознавам околността. Причините са многобройни и разнообразни - да напусна за малко градската обстановка, да снимам слънчогледовите ниви през лятото или лозята през есента, или, както се случи този път, да се посветя на едно любимо мое […]

Read More
July 8, 2016
Chernograd Primary School

Whenever I am in my hometown of Aytos, I often wander around the local villages and explore the vicinity. The reasons could be different - to get away from the town, to photograph sunflower fields in the summer or vineyards in the fall, or, as was the case this time, to indulge in one of […]

Read More
All Rights Reserved © Manol Manolov 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram